Grenzeloos betrokken? Migranten vastgezet!

Flyer

De nieuwste actie van de Franciscaanse Gideonsbende is gericht op mensen in vreemdelingendetentie, op migranten die hier verblijven zonder verblijfsvergunning en die vastgezet worden ‘ter fine van uitzetting’. De meesten van de 5000 vreemdelingen die Nederland jaarlijks vastzet, kunnen niet uitgezet worden, maar worden na een verblijf in detentie van een half jaar weer op straat gezet, zonder rechten, zonder voorzieningen.

De Gideonsbende roept op om naar de Schipholwake te gaan op Goede Vrijdag 18 april 2014 van 14.00-15.30 uur, georganiseerd door de Franciscaanse Vredeswacht. Lees hieronder meer informatie over wakes, bezoekgroepen, ondersteunende organisaties en achtergronden.

Bekijk hier de flyer over de actie van de Franciscaanse Gideonsbende.

Download hier het interview met Annemarie Busser, beleidsmedewerker migratie bij Amnesty International, in Franciscaans Maandblad nr.3.

Wakes bij de detentiecentra

 • Schipholwakes, meer informatie: www.schipholwakes.nl
  Elke tweede zondag van de maand is er van 14:00-15:30 uur een wake bij het

  Justitieel Complex (JC) Schiphol, Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp

  . In deze gevangenis zitten mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. Met deze wakes willen we een teken van solidariteit aan de migrantengevangenen geven. Ook willen we duidelijk maken dat we grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben.

  Vanaf Schiphol Plaza kun je er met bus 185 goed komen. Er wordt ook gezamenlijk naar de wake gereden met auto’s en soms met een eigen bus. Vertrek om 13:30 uur vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12). Aanmelden is niet nodig, maar als je te laat dreigt te komen of voor meer info kun je bellen met 06-30295461.

Meer info over deze wakes en over wakes bij de migrantengevangenissen Kamp Zeist en Rotterdam Airport vindt u op schipholwakes.nl, om te herdenken, te bezinnen en te veranderen.

 • WakeDetentiecentrum Zeist – Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur,
  Richelleweg 13, Soesterberg

  . www.wakezeist.nl

 • Wakes bij het detentiecentrum Rotterdam Maandelijkse wakes bij Detentiecentrum Zestienhoven: elke 1e zondag van de maand is er van 19.00-20.00 uur een avondwake voor het hek van
  Detentiecentrum Zestienhoven, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam.

Bezoekgroepen

 • Contact met en begeleiding van de bezoekgroep Rotterdam, Schiphol en Zeist: www.bezoekgroep.nl
 • Welkom Onthaal is een stedelijk netwerk van verschillende kerkelijke groepen die zich inzetten voor vluchtelingen. Er is een kleine coördinatiegroep die activiteiten organiseert voor dit netwerk.  Doelgroep: vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen en ongedocumenteerden. Contact met en begeleiding van de bezoekgroep van het Detentiecentrum Zestienhoven.
  • Tweemaal per jaar een avond gericht op deskundigheidsbevordering.
  • Het organiseren van een groet bij de bloemen tijdens de wekelijkse kerkdiensten in het Uitzetcentrum en het verspreiden van voorbeden voor de mensen die daar verblijven. Aan de bloemengroet en de voorbeden doen een groot aantal kerken mee uit Rotterdam en omgeving mee.
  • Het maken en uitdelen van kerstpakketten door vrijwilligers aan de mensen die ingesloten zijn in het Detentiecentrum Zestienhoven.

  Contactpersoon Samen 010 voor Welkom Onthaal: Hanny de Kruijf
  hk@samen010.nl

Ongedocumenteerde migranten

Stichting ROS is een NGO, werkt onafhankelijk, en zet zich in voor de rechten en belangen van ongedocumenteerde vreemdelingen in Rotterdam-Rijnmond. Stichting ROS werkt voor: uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids)migranten zonder verblijfsvergunning ,vrijwilligers en beroepskrachten die met ongedocumenteerden werken en instellingen, (zelf)organisaties en kerken met vragen rond illegaliteit. Zij biedt advies en informatie over verblijfsrechten, medische zorg en onderwijs, gratis Nederlandse les, bemiddeling naar advocaten, tijdelijke noodopvang, hulp bij terugkeer naar land van herkomst, ondersteuning in zelforganisatie, belangenbehartiging, lobby en protest en ruimte aan (migranten)kerken voor vieringen.
www.stichtingros.nl

Stichting LOS: Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning en de mogelijkheden daar gebruik van te maken. Daarmee wil Stichting LOS de marginalisering van ongedocumenteerden in Nederland tegengaan. Stichting LOS baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfsvergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Tot de doelgroep van Stichting LOS behoren de reguliere en particuliere hulpverleningsorganisaties en migrantenzelforganisaties, die volwassenen en kinderen zonder verblijfsvergunning ondersteunen.
www.stichtinglos.nl

Meldpunt Vreemdelingendetentie verzamelt klachten over de omstandigheden in vreemdelingendetentie. Het doel is om zo meer zicht te krijgen op de detentie-omstandigheden en dit terug te koppelen naar de politiek en media. Daarnaast biedt het meldpunt hulp bij de opvolging van klachten. Heeft u een klacht? Bel dan naar 030-2990222, vanuit detentie kunt u gratis bellen naar 0800-3388776 of vul het klachtenformulier in op onze website. Sinds het Meldpunt Vreemdelingendetentie in 2010 is opgericht, zijn er al meer dan 300 klachten binnengekomen. In 2010 begonnen wij het Meldpunt met 100 klachten en inmiddels ontvangen wij gemiddeld 120 klachten per jaar. 25% van de klachten gaat over de medische zorg. Veel mensen klagen dat hun medische klachten niet serieus worden genomen en medicijnen worden vaak niet verstrekt. Daarnaast krijgen wij veel klachten over het contact met de buitenwereld. 13% vindt namelijk dat hij of zij te weinig privacy krijgt tijdens een bezoek. Ook wordt er nog vaak bezoek vroegtijdig weggestuurd. De bejegening van gedetineerden en plaatsing in isoleercellen (beide 10%) zijn daarna de meest voorkomende klachten. Hierbij kunt u denken aan bedreigingen door bewaarders en aan klachten over de plaatsing in een isolatiecel. In 6% van de gevallen krijgt het meldpunt klachten over het gebruik van geweld bij uitzetting of bij vervoer naar een bepaalde locatie. De overige 30% van de klachten gaat bijvoorbeeld over visitatie, voeding of de rechtsbijstand.
www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl

Het wereldhuis voor vluchtelingen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Amsterdam 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar ontmoeten in het Wereldhuis. De Protestantse Diaconie Amsterdam opende in 2008 dit ontmoetingscentrum. Het centrum biedt informatie, advies en scholing en stimuleert eigen initiatieven van de bezoekers. In elke jaargetijde zijn er migranten zonder papieren en zonder stabiele huisvesting die naar het wereldhuis in Amsterdam komen met de vraag om kleding. Welkom zijn ook boeken voor de weggeefkast. Het meest worden Franse en Engelse romans gelezen en non-fictie en kinderboeken. Ook tijdschriften en fotoboeken (Nederlands, Engels, Frans) zijn erg populair. Donaties zijn welkom.
info@wereldhuis.org

Kinderen in detentie

Op dinsdag 28 januari 2014 overhandigde de Coalitie Geen Kind in de Cel de publicatie ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’ aan Kamerleden die gaan over het vreemdelingenbeleid. Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland roepen de overheid op om te komen met een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen.

Kinderen horen niet in vreemdelingendetentie

Kinderen horen niet in vreemdelingendetentie, deze praktijk moet nu wettelijk verboden worden. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geeft aan dat hij grensdetentie van kinderen wil voortzetten omdat anders kinderhandel gestimuleerd zou worden. De Coalitie Geen Kind in de Cel stelt dat een cel geen bescherming biedt, maar een extra trauma voor kinderen oplevert. Daarnaast is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat kinderhandel gestimuleerd zou worden wanneer grensdetentie wordt opgeheven.

De Volkskrant bericht op 28 januari 2014 onder de kop ‘Stop detentie van jeugdige vluchtelingen’ over de schade die kinderen oplopen doordat ze onschuldig in de gevangenis worden gezet. In het artikel staat ook dat staatssecretaris Teeven oppert dat een oplossing zou kunnen liggen in het detineren van één ouder. De Coalitie Geen Kind in de Cel is hierop tegen. Allereerst heeft het kind het recht om bij zijn beide ouders te zijn. Maar ook emotioneel vraagt het een te groot offer. Zowel gezinnen die net het gevaar in eigen land ontvlucht zijn en op Schiphol asiel aanvragen, als gezinnen die uitgezet gaan worden, bevinden zich in een crisissituatie. Juist op zo’n moment willen ouders en kinderen elkaar letterlijk en figuurlijk stevig vast houden. Precies in deze situatie is de kans op psychische schade (zoals hechtingsstoornissen) groot als ze onder die spanning en met deze onzekerheid van één van hun ouders worden gescheiden.

Het beleid om kinderen op te sluiten vanwege het enkele feit dat ze (nog) niet in Nederland mogen zijn, is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar die de Coalitie ook heeft beschreven in de publicatie. Zo kunnen gezinnen die op Schiphol asiel aanvragen, doorstromen naar een open aanmeldcentrum waar nu ook al mensen terechtkunnen die over land naar Nederland reizen. Gezinnen die het land moeten verlaten zouden individuele trajectbegeleiding moeten krijgen in reguliere asielzoekerscentra.

Niets staat de overheid in de weg om vandaag te stoppen met deze schadelijke praktijk.

Teeven kondigt aan grensdetentie voort te zetten

Een dag na de aanbieding van de publicatie ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’ kondigt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op 29 januari 2014 aan dat hij de grensdetentie voort zal zetten. Er zou sprake zijn van een belangenafweging om gezinnen in de cel te zetten. Wanneer grensdetentie wordt opgeheven zou volgens hem kinderhandel worden gestimuleerd en de instroom van asielzoekers toenemen. De Coalitie Geen Kind in de Cel benadrukt dat een cel nooit een vorm van bescherming is voor kinderen maar een extra trauma oplevert, zoals blijkt uit de verhalen van de kinderen en ouders. Er zijn geen gefundeerde indicaties dat kinderhandel gestimuleerd zou worden of de instroom toe zou nemen. Dit is immers ook niet gebeurd toen in Nederland de grensdetentie van alleenstaande minderjarigen werd afgeschaft in 2011. Sinds dat jaar is de instroom zelfs historisch laag.


De Coalitie Geen Kind in de Cel roept daarom op tot onmiddellijke afschaffing van de schadelijke vreemdelingendetentie van kinderen.

Reactie op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Op 21 februari 2014 heeft de Coalitie Geen Kind in de Cel een reactie gegeven op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De hoofdaanbeveling van de Coalitie Geen Kind in de Cel is om een verbod op detentie van kinderen op te nemen in de Wet. Kinderen horen niet in de cel en er zijn alternatieven. De Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring biedt een uitgelezen kans om in navolging van andere landen met trots te kunnen zeggen ‘wij detineren geen vreemdelingenkinderen meer’.  Het is dan ook met enige aarzeling dat de Coalitie Geen Kind in de Cel in detail reageert op verschillende artikelen in het wetsvoorstel. Het zou niet nodig hoeven zijn om speciaal te letten op de positie van kinderen in vreemdelingendetentie omdat ze daar niet horen te zitten.


Een aantal suggesties zoals ook vermeld in de flyer:

 • Doe mee aan een wake bij de detentiecentra:
 • Koop telefoonkaarten voor vreemdelingen in detentie (niet zelf aan te schaffen) via wakegroep Zeist www.wakezeist.nl of via de Franciscaanse Beweging o.v.v. Gideon1014: NL95TRIO 0198368275
 • Ga op bezoek bij vreemdelingen in detentie; neem contact op met de bezoekgroepen via de bovengenoemde wakegroepen.
 • Stort een bijdrage voor de aanschaf van speelgoed en kinderboeken via de Franciscaanse Beweging o.v.v. Gideon2014: NL95TRIO 0198368275. Via een plaatselijke werkgroep worden materialen aangeschaft voor kinderen: speelgoed, kinderboekjes in Frans/Engels/Arabisch, tekenmateriaal.
 • Lees en praat over vreemdelingendetentie met vrienden en kennissen. Maak daarbij gebruik van informatie op de sites www.schipholwakes.nl; www.meldpuntvreemdelingendetentie.nlwww.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/vreemdelingendetentie; www.geenkindindecel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven